OND-CLINIC บริหารคลินิกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วยบริหารจัดการงานของคลินิกให้ง่าย สะดวก และมีประสิทธิภาพมากขึ้น ให้ OND-CLINIC เข้ามาจัดการกับข้อมูลจำนวนมาก ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้ทันที ซึ่งประโยชน์ของการนำระบบคลินิกหรือโปรแกรมคลินิกมาใช้ ก็ส่งผลดีทั้งกับคลินิกและผู้ป่วย/ผู้เข้ารับบริการด้วยคุณสมบัติของโปรแกรมตารางนัด/คิวประจำวัน

ตารางนัดผู้ป่วย
รายการนัดผู้ป่วย
คิวผู้ป่วยประจำวัน

เวชระเบียน

เพิ่มลูกค้า
เพิ่มกลุ่มการรักษา
เพิ่มการรักษา
ข้อมูลผู้ป่วย
ข้อมูลการรักษา
ข้อมูลกลุ่มการรักษา

บันทึกเบิกจ่าย/บันทึกบัญชี

เพิ่มข้อมูลบัญชี
เพิ่มข้อมูลการบันทึกเบิกจ่าย
รายงานบันทึกการเบิกจ่าย
รายงานการชำระงิน

สต็อก/ผู้ผลิต

เพิ่มข้อมูลสินค้า
เพิ่มข้อมูลอุปกรณ์
เพิ่มข้อมูลยา
เพิ่มผู้ผลิต
รายการข้อมูลสินค้า
รายการข้อมูลอุปกรณ์
รายการข้อมูลยา
รายการผู้ผลิต

รายงานสรุป

สรุปยอดลูกค้า
สรุปตารางนัดหมาย
สรุปยอดหัตถการ
สรุปยอดใบเสร็จ
สรุปยอดสินค้า
สรุปยอดสต๊อกสินค้า
สรุปยอดอุปกรณ์
สรุปยอดสต๊อกอุปกรณ์
สรุปยอดยา
สรุปยอดสต๊อกยา
สรุปยอดบัญชี